Navigace

Obsah

Vnitřní pravidla

pro poskytování pečovatelské služby Městyse Měcholupy 
S účinností od 1.1.2008 se vydávají tato vnitřní pravidla, kterými se upravuje jednání s žadatelem o zavedení pečovatelské služby. Cílem pravidel je zajistit kvalitní provádění poskytovaných služeb. Účelem je poskytnutí zájemci o služby potřebné informace, aby se mohl odpovídajícím způsobem rozhodnout a zároveň se seznámit s podmínkami pro praktickou realizaci dohodnutých cílů služby, pokud se žadatel pro některou z nabízených služeb rozhodne.


 
1. Při sjednávání služby se postupuje v souladu se zákonem č.108/2006 o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č.505/2006 sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.


 
2. Poskytovatel postupuje při sjednávání pečovatelské služby následovně:
a) Terénní sociální pracovnice navštíví zájemce o službu v bytě. Pokud má zájemce požadavek, aby jednání byl přítomen rodinný příslušník či jiná jemu blízká osoba, je mu vyhověno. Při sjednávání návštěvy je zájemci tato možnost nabídnuta. Vždy je však nutno projednávat tyto záležitosti se zájemcem o službu, nikoliv jen s rodinným příslušníkem či jinou blízkou osobu!
b) Terénní sociální pracovnice provede vstupní pohovor, při kterém navodí příjemnou a vstřícou atmosféru a seznámí se se sociální situací zájemce (bydlení, rodinné poměry, výše příjmu, životní náklady apod.), jeho zvyklostmi a očekáváními při zavedení služby.
c) Po zjištění této situace pomůže zájemci se stanovením jeho osobních cílů a na základě těchto cílů zpracuje spolu se zájemcem návrh individuálního plánu péče, kdy jsou dohodnuty konkrétní úkony, které budou prováděny a jejich častost a doba provádění včetně stanovení platby. Informace o službách jsou mu poskytovány s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat, zda služba bude naplňovat jeho potřeby, aby se mohl objektivně rozhodnout.
e) Dále sepíše se žadatelem smlouvu o zavedení pečovatelské služby, jejíž součástí je individuální plán péče – rozsah poskytovaných úkonů . Žadatel svým podpisem vyjádří souhlas s rozsahem a podmínkami poskytování služby a náklady na jejich úhradu.
f) Pokud není možno splnit cíle zájemce o službu (např. zvýšené požadavky na ošetřovatelskou péči, osobní asistence aj.), poskytne terénní sociální pracovnice zájemci informace o dalších organizacích a možnostech, které by zajistili jeho potřeby a přání.


 
3. Městys Měcholupy stanovuje tato pravidla pro zavedení poskytování služeb:
Žadatel musí splňovat podmínky pro poskytnutí pečovatelské služby dle platných právních předpisů: zák.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, §40 odst. 1, 2 o pečovatelské službě a prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění.
Rozsah činností a výše úhrady za poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny v ceníku Pečovatelské služby Městyse Měcholupy, který je v souladu s § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pečovatelské služby se poskytuje bez úhrady v případech vymezených § 75 odst. 2 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Pečovatelskou službu poskytuje obec prostřednictvím terénní sociální pracovnice.
Služba nebude poskytnuta při karanténě nařízené pro podezření z nákazy přenosnou chorobou a při onemocnění touto chorobou.


 
4. Úkony sjednané ve smlouvě o poskytování služeb budou poskytovány dle finančních a časových možností pečovatelské služby. Pokud nebudeme schopni z finančních či časových důvodů uspokojit požadavky klienta v žádaném rozsahu, zprostředkujeme mu kontakt s jinou organizací nebo osobou, která obdobné služby poskytuje.


 
5. Úhrada za vykonané služby bude počítána a účtována podle počtu úkonů v daném zúčtovacím období a dle platného sazebníku cen za služby, (který je přílohou tohoto vnitřního předpisu) ve sjednaném termínu platby.


 
6. Při sjednávání služeb s žadateli je nepřípustná jakákoliv diskriminace v oblasti zdravotního stavu, národnosti, náboženství, sexuální orientace, ekonomického zázemí apod. Jediným kriteriem jsou požadavky žadatele a možnosti poskytovatele služeb. Naším hlavním cílem je spokojený klient.


 
Tato Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Městyse Měcholupy byla schválena na veřejném zasedání Zastupitelstva Obce Měcholupy dne 23. ledna 2008.